El Consell d’Administració de CEMEF, l’empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot, del que sóc el seu President, hem aprovat per unanimitat, el segon conveni col·lectiu de l’entitat pública CEMEF SLU. Amb la ratificació per part del Consell d’Administració de l’acord de la Mesa de Negociació, finalitza un procés de 2 anys de negociació entre la empresa i els sindicats. La difícil situació econòmica, i la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, que imposa mesures coercitives sobre el finançament, resultat patrimonial i activitats de les empreses públiques, va augmentar la pressió de les negociacions empresa – sindicats, la qual cosa va dificultar molt més el procés. Hem de felicitar-nos per aquest conveni, que si per una part assegura la part fonamental dels drets dels treballadors del I Conveni Col·lectiu, per altra introdueix millores sobre la interpretació en els textos i els articles, i la revisió salarial es farà d’acord com ho establisca la LPGE, igual que la resta dels treballadors i treballadores del sector públic de l’Ajuntament de Burjassot.