Els serveis de Turisme i Igualtat de la Diputació de València, dirigits per les diputades Pilar Moncho i Isabel García respectivament, han posat en marxa el primer Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme per als municipis de la província.

La Diputació ha convidat a participar en el projecte totes les oficines de turisme de la província, tant les que estan en la Xarxa Tourist Info, com les d’informació turística municipal, i ja s’està treballant amb les que s’han adscrit al Pla d’Igualtat de Gènere en el Turisme.

L’objectiu principal del programa, pioner en l’administració pública valenciana, és sensibilitzar els professionals del sector turístic municipal en matèria d’igualtat de gènere i respecte a la diversitat tenint en compte aspectes fonamentals com la utilització de llenguatge no sexista en la promoció turística municipal, segons la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Hòmens.

Formació del Patronat de Turisme

El Pla Integral d’Igualtat de Gènere en el Turisme forma part del programa formatiu Xarxa València Turisme, del Patronat Provincial de Turisme de València.

Actualment, el pla es troba en la fase de diagnòstic per a analitzar la realitat actual en les oficines de les comarques de la província i detectar les necessitats per a avançar en la igualtat de gènere en la promoció turística i el servei d’informació turística que es presta en les oficines de turisme.

Manual d’igualtat de gènere en promoció turística

Amb els resultats obtinguts en la fase d’anàlisi que està ara en marxa, s’elaborarà un manual d’igualtat de gènere en promoció turística, que el Patronat de Turisme proporcionarà a tots els municipis de la província que treballen la promoció turística, especialment als que tinguen oficina de turisme.

El Pla Integral d’Igualtat en el Turisme acabarà amb la fase d’avaluació i seguiment per avaluar els resultats de la implantació i assegurar l’eficàcia i la continuïtat en el temps.