La Diputacióde València ha obert un procés de selecció per a cobrir el lloc de responsable de projectes estratègics de desenvolupament local en Divalterra, l’entitat pública dependent de la Diputació, les funcions principals del qual seran coordinar la xarxa d’agents de desenvolupament local, promoure iniciatives que dinamitzen el sector comercial i dissenyar projectes estratègics de desenvolupament local, entre altres.

La convocatòria, igual que tots els processos de selecció convocats fins a hui per la Diputació de València, respon als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, ja que —com explicaren els gerents de Divalterra, Víctor Sahuquillo i Agustina Brines—, «encara que no es tracte d’una administració pública en si mateixa, sí que és una entitat sostinguda amb fons públics, i per eixa raó ha de regir-se pels mateixos principis». Per això s’ha apostat per donar al procés la màxima publicitat, de manera que qualsevol persona que complisca els requisits per al lloc puga enterar-se del procés i presentar-se. I és que el compromís amb la transparència i la professionalitat és un dels eixos centrals que regeixen la gestió de l’entitat des que canvià la gerència i es va instaurar un nou model dirigit a recuperar l’objecte social que arrepleguen els estatuts, que mai s’ha posat en pràctica.

Un perfil específic

Els aspirants a participar en el procés de selecció hauran de tindre formació universitària específica (detallada en les bases de la convocatòria), almenys tres anys d’experiència professional en un lloc similar, coneixements bàsics de valencià i el permís de conduir classe B.

La puntuació final resultarà de la suma de la puntuació obtinguda en cada fase del procés de selecció, que inclou una prova de coneixements específics (25%), la valoració dels mèrits aŀlegats en la soŀlicitud (25%) i una entrevista personal (50%), que tindrà l’objectiu d’obtindre informació sobre les competències tècniques i professionals exigides per al lloc.

Al final del procés, la persona que obtinga la major puntuació rebrà una proposta de contractació i amb la resta de finalistes es constituirà una llista de reserva amb una vigència de trenta-sis mesos, que també podrà tindre’s en compte per a la cobertura de llocs similars.

El procés és similar al desenvolupat amb altres llocs de treball convocats anteriorment en Divalterra, com el de responsable d’operacions de brigades forestals, el de tècnic de sistemes o el de controlador de gestió i administració de brigades forestals.

Candidatures fins al 7 de setembre

Les bases de la convocatòria i la resta de documents poden descarregar-se en l’apartat d’ocupació de la web de Divalterra.

Les soŀlicituds hauran d’enviar-se emplenades i acompanyades de la documentació requerida únicament a través del correu electrònic [email protected]. El termini de presentació acaba dimecres 7 setembre a les 24 h.